O nás

Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, ekonomika, sociálne otázky).

Chceme prinášať informácie o dianí, vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti. Vymieňame si skúsenosti, rady a nové inšpirácie, hľadáme spoločné cesty ako pretvoriť neudržateľný systém na radostnejší, spokojnejší a životaschopnejší na všetkých úrovniach.

Minulosť

Permakultúra SK je partnerom organizácie Permakultúra (CS), ktorá vznikla v roku 1996 na podnet ľudí, ktorí sa po absolvovaní dizajnérskych kurzov v zahraničí rozhodli spoločne šíriť myšlienky permakultúry na Slovensku, Morave, v Sliezku a v Čechách.

Donedávna sme pracovali ako jedna organizácia. Dnes pracujeme samostatne a udržiavame blízky kontakt.

O histórii našej organizácie si môžete prečítať tu.

Súčasnosť

V súčasnosti sa venujeme týmto nosným oblastiam, na ktoré máme zatiaľ kapacity:

Vzdelávanie

Poskytujeme certifikovaných lektorov na vyučovanie Úplných kurzov permakultúrneho dizajnu (vo svete známe ako PDC) ako i úvodných kurzov do permakultúry, alebo na vedenie workshopov.

Prevádzkujeme internetový obchod s literatúrou venujúcou sa permakultúrnej problematike.

Stretávanie

Každoročne organizujeme festival permakultúry na Slovensku – Permakultúra v meste, ktorý slúži ako platforma pre všetkých lektorov, študentov, uskutočniteľov i priaznivcov permakultúry na spoločné stretnutie a výmenu svojich vedomostí, skúseností a radostí.

Zdieľanie

Pravidlom sa stala i naša spoluúčasť na Dobrom trhu na Jakubovom námestí v Bratislave, kde ako skupina dobrovoľníkov pretvárame zanedbané časti námestia a poskytujeme bezplatné konzultácie návštevníkom trhu.

Budúcnosť

Na Slovensku je obrovský priestor na šírenie a realizovanie permakultúrnych myšlienok a snažíme sa tento priestor čo najefektívnejšie pokryť. Ešte stále je permakultúrne vákuum v oblastiach poľnohospodárstva i ekonomiky na regionálnych úrovniach a stále sa potravinová, energetická i materiálová sebestačnosť Slovenska znižuje. Ľudia venujúci sa permakultúre sa často radšej utiahnu na samote, ako by boli aktívnou súčasťou celku. Všetko toto a omnoho viac vidíme ako príležitosti na pozitívne zmeny v spoločnosti, ktoré sú v rukách nás všetkých. Závisí i na vás, koľko z týchto problémov a ako rýchlo dokážeme riešiť.