Stanovy

Organizácia s medzinárodným prvkom Permakultúra SK

Stanovy

I. Názov a sídlo

 1. Názov: Permakultúra SK

 2. Sídlo: Hlavná 436, 951 85 Skýcov

II. Ciele činnosti

 1. Prakticky uskutočňať a propagovať permakultúru, tj. dizajnérsky systém navrhovania trvalých ľudských sídel založených na aplikácii zákonov prírodných ekosystémov, overených na tradičných príkladoch a poznatkoch moderných vied.

 2. Vzdelávať verejnosť v aplikáciách, užitočnosti a praxi permakultúry.

 3. Propagovať, produkovať, organizovať a zabezpečovať kurzy, prednášky, semináre, konferencie, výstavy, produkty technických médiá (všetkých druhov nosičov) a publikácie o teórii a praxi permakultúry.

 4. Vytvárať praktický výskum o permakultúre i príbuzných systémoch. Publikovať a šíriť výsledky tohto výskumu.

 5. Umožňovať vzájomnú spoluprácu záujemcov o permakultúru.

 6. Pomáhať zabezpečovať informácie, poradenstvo, materiály, techniku a fondy pre realizáciu permakultúrnych projektov.

III. Hlavné metódy k dosahovaniu cieľov

 1. Koordinovať zbieranie a šírenie informácií o permakultúre medzi fyzickými a právnickými osobami, ktoré o to prejavia záujem.

 2. Vydávať výzvy, organizovať verejné zhromaždenia, prednášky, výstavy a vykonávať všetky ďalšie akcie a úlohy, potrebné na propagovanie a zverejňovanie cieľov združenia Permakultúra SK a získavanie príspevkov do jej fondov.

 3. Vytlačiť, publikovať alebo zabezpečiť publikovanie odborných správ, reportáží, pravidelnej tlače, brožúr a inej literatúry.

 4. Spolupracovať s predstaviteľmi štátnych úradov, dobrovoľných organizácií a nadácií.

 5. Združovať sa s ďalšími organizáciami, ktoré majú podobné zameranie.

 6. Zúčastniť sa, prevádzkovať a usporiadať akékoľvek dobrovoľné akcie a vykonávať všetky ďalšie činnosti potrebné k prevádzke organizácie, ktoré môžu byť legislatívne vykonávané.

 7. Zamestnávať a odmeňovať zamestnancov a ďalších spolupracovníkov a zabezpečiť im také podmienky, príjem a iné výhody, ako môže dobrý zamestnávateľ.

 8. Vykonávať drobnú doplnkovú podnikateľskú činnosť na získavanie financíí pre chod združenia Permakultúra SK.

IV. Výkonné orgány

 1. Riadenie činnosti združenia Permakultúra SK a právomoci k tomu potrebné zveruje Valné zhromaždenie členov Rade, ktorá je výkonným orgánom spravujúcim činnosť medzi jeho schôdzami.

 2. Rada má najmenej päť členov zvolených podľa čl. IV., bodu 8), ktorými sú spravidla najskúsenejší dizajnéri v združení Permakultúra SK. Vždy je volený predseda, tajomník a pokladník, spolu s ďalšími členmi Rady tak, aby každý štát územnej pôsobnosti združenia Permakultúra SK mal svojho zástupcu.

 3. Rada sa schádza podľa potrieb združenia Permakultúra SK, svojich možností a ako sama určí, najmenej však tri krát do roka.

 4. Rada je uznášania schopná a oprávnená prijať rozhodnutie len za prítomnosti a súhlasu nadpolovičného počtu svojich členov s predkladaným návrhom rozhodnutia.

 5. Rada rozhoduje podobne ako Valné zhromaždenie členov podľa čl. VIII., bodu 5). Ak príjme neúplná Rada rozhodnutie, s ktorým na rozhodujúcej schôdzi jej riadne ospravedlnení členovia nesúhlasia, je povinná rozhodovanie opakovať v plnom počte.

 6. Predseda a Tajomník Rady sú štatutárnymi zástupcami združenia Permakultúra SK. Sú oprávnení konať a vstupovať do právnych vzťahov jej menom, majú podpisové právo a na základe zmocňovacích listín vystavených Radou vykonávajú právoplatné rozhodnutia riadiacich orgánov, ktorým vo svojej činnosti podliehajú.

 7. Ak nemôže Predseda vykonávať dočasne svoju funkciu, prechádzajú jeho práva a povinnosti na Tajomníka. V prípade Tajomníkovej zaneprázdnenosti určuje Predsedovho zástupcu zo svojho stredu Rada a o tejto skutočnosti je povinná vždy vystaviť ku zmocňovacej listine dodatok.

 8. Rada rozhoduje o všetkých otázkach činnosti, mimo práv pridelených výlučne Valnému zhromaždeniu členov, a to najmä:

  1. Naplňuje Stanovy, predpisy, smernice, pravidlá a rozhodnutia Valného zhromaždenia členov a zaručuje napĺňanie poslania združenia Permakultúra SK podľa nich, svojich právomocí a etiky permakultúry,

  2. Zabezpečuje všeobecné riadenie, určuje procedurálne otázky schôdzí a môže ustanovovať potrebné výbory, komisie a vytvárať platený profesionálny aparát k zabezpečovaniu činnosti Permakultúra SK a vyberať na tieto miesta svojich členov.

  3. Zabezpečuje hospodársku činnosť, spoluprácu s fyzickými a právnickými osobami mimo združenia Permakultúra SK. Získava, rozdeľuje a poskytuje príjmy a majetok združenia Permakultúra SK podľa podmienok a priorít určených Valným zhromaždením členov.

  4. Naplňuje podľa svojich právomocí čl. II.  a čl. III. a zastupuje tak prostredníctvom oprávnených osôb združenie Permakultúra SK na verejnosti,

  5. Zvoláva Valné zhromaždenie členov podľa čl. VIII., bodu 1) a 2), v prípade potreby alebo na žiadosť členov. Rada zabezpečuje vhodné miesto konania, doručenie pozvánok s prípadným znením navrhovaných zmien podľa čl. IX a verejným upozornením podľa čl.VII, bodu 1), písm. e), a podklady pre jednanie Valného zhromaždenia členov, všetko najneskôr do 21 dní od doručenia písomnej žiadosti o jeho konaní,

  6. Rozhoduje o prijatí členov – fyzických osôb a navrhuje Valnému zhromaždeniu členov prijatie právnických osôb, čestných členov a svoje rozhodnutie o právnických osobách,

  7. Určuje výšku členských príspevkov, Správcov majetkov navrhovaných Valným zhromaždením členov a v prípade potreby predsedovho zástupcu, oprávneného konať v mene združenia Permakultúra SK vrátane jeho právomocí,

  8. Dozerá na šetrné využívanie príjmov a majetku združenia Permakultúra SK a jeho údržbu a obnovu,

  9. Povoľuje, koordinuje a ak je to vhodné a primerané aj zabezpečuje aktivity a projekty členov združenia Permakultúra SK jej fondmi,

  10. Zamestnáva a určuje podmienky práce zamestnancov a spolupracovníkov združenia Permakultúra SK vrátane jej osobných právomocí a oprávnení.

 9. Rada má právo prizvať na ktorúkoľvek schôdzu Valného zhromaždenia členov, Rady, výboru a komisie podľa svojho rozhodnutia ktorékoľvek osoby, ktoré majú však len hlas poradný. Ak to uzná Rada za vhodné, môže takéto osoby vybrať k členstvu pre niektoré výbory alebo komisie, avšak len so súhlasom Valného zhromaždenia členov.

 10. Rada má právo navrhovať Valnému zhromaždeniu členov fyzické a právnické osoby,  ktoré mimoriadnym a neziskovým spôsobom prispeli k naplňovaniu cieľov permakultúry, za čestných členov, ktorí neplatia príspevky a nemajú právo voliť ani byť volení.

 11. Ľubovoľní členovia združenia Permakultúra SK môžu Rade navrhnúť zriadenie organizačnej  jednotky podľa potreby. Rade sú povinný predložiť zakladajúcu listinu obsahujúcu:

  1. Názov, sídlo a cieľ činnosti. Názov organizačnej jednotky sa skladá zo slova Permakultúra a názvu geografickej jednotky, napr. Permakultúra Bratislava, alebo Permakultúra Hont podľa plánovaného záberu jednotky.

  2. Organizačnú štruktúru, zásady hospodárenia zhodujúce sa so Stanovami združenia Permakultúra SK, ak nie sú zhodné,

  3. Mená zakladajúcich členov, orgánov, funkcií, ich obsadení a ďalšie náležitosti potrebné k zriadeniu činnosti, prípadne zrušeniu organizačnej jednotky a jej spojenie s Radou.

 12. Rada posudzuje správnosť zakladajúcej listiny budúcej organizačnej jednotky a zodpovedá pri jej predložení Valnému zhromaždeniu členov na súhlas za dodržiavanie právnych predpisov.

 13. Ak bude zriadenie organizačnej jednotky v súlade s činnosťou združenia Permakultúra SK a nejakým  spôsobom výhodné, Valné zhromaždenie členov vydá ku zriadeniu súhlas. Organizačná jednotka je považovaná za zriadenú dňom podpisu jej zakladacích listín Radou na základe tohto súhlasu.

 14. Organizačná jednotka môže vykonávať svoju činnosť odo dňa doručenia Radou podpísaných zakladacích listín určenému navrhujúcemu členovi. Vo svojej činnosti je povinná riadiť sa právnymi predpismi štátu v ktorom pôsobí a môže byť Radou zrušená pre ich porušenie alebo z vlastnej vôle jej členov. Rada potom určuje a zabezpečuje ďalší postup.

 15. Právnym podkladom pre uskutočňovanie rozhodnutí a vykonávanie zverených právomocí členom združenia Permakultúra SK je vždy schválený zápis zo schôdze, ak nie je nutné vystaviť zvláštny doklad, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie členov a môže sa zveriť k vykonávaniu Rade

V. Územná pôsobnosť

Permakultúra SK môže pôsobiť na území iných štátov v súlade s ich právnymi predpismi.

VI. Členstvo

 1. Členom združenia Permakultúra SK sa môže stať akákoľvek fyzická osoba bez rozdielu presvedčenia, národnosti, pohlavia, štátnej, straníckej, náboženskej alebo rasovej príslušnosti. Ale taktiež aj právnická osoba, ktorá má podobné ciele a prejaví o to záujem.

 2. Členstvo vzniká:

  1. Priamo vydaním vysvedčenia dizajnéra permakultúry fyzickej osobe po absolvovaní celého riadneho Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu pod záštitou združenia Permakultúra SK,

  2. So súhlasom Rady – podaním prihlášky a zaplatením ročných príspevkov fyzickou osobou,

  3. Na návrh Rady so súhlasom Valného zhromaždenia členov – podaním prihlášky a zaplatením ročných príspevkov právnickou osobou a pri čestných členoch.

 3. Členstvo je úplné, ak člen platí Radou určené príspevky, je dosiahnuteľný a spolupracuje, mimoriadne ak je len vedený v evidencii.

 4. Členstvo zaniká:

  1. Vystúpením – na základe oznámenia člena,

  2. Vylúčením – po porušení Stanov, predpisov, smerníc, pravidiel združenia Permakultúra SK alebo permakultúrnej etiky,

  3. Úmrtím alebo zánikom právnickej osoby.

 5. O zániku členstva rozhoduje vždy Valné zhromaždenie členov.

VII. Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen združenia Permakultúra SK má právo:

  1. Pracovať dobrovoľne, podieľať sa na činnosti, dostávať všetky informácie určené členom, zúčastňovať sa Valného zhromaždenia členov a na pozvanie Rady aj jej schôdzí,

  2. Podávať doporučenia a návrhy, a to i na zmenu Stanov,

  3. Zúčastňovať sa tvorby ale aj uskutočňovania permakultúrnych projektov a používať k tomu prostriedky určené – pod vedením dizajnérov,

  4. Odosielať Rade žiadosť s dôvodmi pre konanie mimoriadneho Valného zhromaždenia členov, podpísanou najmenej 5 % členov – fyzických osôb,

  5. Byť upozornený verejne najmenej 21 dní pred konaním Valného zhromaždenia členov, ktoré má rozhodovať o jeho ďalšom členstve,

  6. Obhajovať svoje ďalšie členstvo pred Valným zhromaždením členov, ktoré o ňom rozhoduje,

  7. Dobrovoľne ukončiť svoje členstvo podľa čl. VI., bodu 4.,

  8. Mať vedený svoj osobný účet výkonov a odmien v združení Permakultúra SK a využívať ho podľa svojich potrieb

  9. Dostať náhradu za svoje oprávnené a preukázateľné výdaje spojené s činnosťou pre združenie Permakultúra SK – z jej fondov,

  10. Byť vypočutý,

  11. Vykonávať funkcie a činnosti podľa právomocí, ktoré mu boli zverené,

  12. Získavať zdroje príjmov pre združenie Permakultúra SK,

  13. Pri zániku združenia Permakultúra SK dostať späť čo vložil, ak je to možné.

 2. Každý riadny člen združenia Permakultúra SK má právo, ak je osobne prítomný na hlasovaní Valného zhromaždenia, voliť a byť volený do funkcií združenia. Prislúcha mu vždy len jeden platný volebný hlas pre jedno hlasovanie.

 3. Právnická osoba môže v združení Permakultúra SK vystupovať len prostredníctvom svojho určeného zástupcu a nemá väčšie práva, než ktorákoľvek fyzická osoba. O týchto právach, počtu platných volebných hlasov a možnosti mať svojho zástupca v Rade rozhoduje Rada a jej rozhodnutie potvrdzuje Valné zhromaždenie členov.

 4. Každý dizajnér má právo pod záštitou združenia školiť ďalších záujemcov, viesť ostatných členov pri tvorbe a uskutočňovaní permakultúrnych projektov a používať prostriedky k tomu určené a byť volený do funkcie v združení Permakultúra SK.

 5. Každý člen združenia Permakultúra SK je povinný riadiť sa vo svoje práci Stanovami, predpismi, smernicami a pravidlami, ktoré určí Valené zhromaždenie členov, platiť príspevky, ktoré určí Rada, a neporušovať etiku permakultúry.

VIII. Valné zhromaždenie členov

 1. Najvyšším orgánom združenia Permakultúra SK je Valné zhromaždenie členov zvolávané Radou najmenej raz za rok. Je otvorené všetkým členom združenia Permakultúra SK bez rozdielu a na základe písomného pozvania Radou tiež prizvaným hosťom. Miesto, čas, dôvod a postup jednania určí Rada a oznámi ho pozvánkami doručenými všetkým členom i pozvaným hosťom najneskôr však 21 dní pred konaním Valného zhromaždenia členov.

 2. Valné zhromaždenie členov sa stretáva riadne, ak určuje svoje ďalšie konanie Rade samotnej, mimoriadne ak rozhodne Rada alebo o to požiadajú členovia podľa čl. VII., bod 1.d), a výročne.

 3. Riadne Valné zhromaždenie členov pracuje v rozsahu obdobia, ktoré si určuje, pričom sa zaoberá najmä uplynutým obdobím a prípravou nasledujúceho. Rozsah celých rokov je náplňou práce výročného Valného zhromaždenia členov, kde spravidla tiež prebiehajú voľby. Mimoriadne Valné zhromaždenie členov rieši najmä dôvody svojho konania.

 4. Valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia, ak sa jedná o zmenu Stanov, tak najmenej dvojtretinová väčšina týchto členov.

 5. Kedykoľvek to bude možné rozhodovať sa bude všeobecnou väčšinou. Hlasovanie nebude platné, ak tí ktorí sa zdržali alebo boli proti, nedostanú príležitosť plne vyjadriť svoje stanoviská. V prípadoch, kedy nebude možné tento spôsob rozhodovania použiť, hlasovať sa bude podľa pravidiel voľby do funkcií združenia Permakultúra SK, ak nerozhodne Valné zhromaždenie členov inak.

 6. Valné zhromaždenie členov rozhoduje vo všetkých závažných otázkach združenia Permakultúra SK a to najmä:

  1. Rozhoduje o názve, sídle, symboloch a zániku združenia,

  2. Prijíma a schvaľuje zmeny týchto Stanov,

  3. Určuje predpisy, smernice a pravidlá pre vnútorné potreby združenia,

  4. Rozhoduje o prijatí právnických osôb a čestných členov, potvrdzuje alebo mení rozhodnutie Rady o právnickej osobe a rozhoduje o zániku členstva,

  5. Rozhoduje o činnostiach združenia podľa čl.  II. a čl. III. a etiky permakultúry,

  6. Rozhoduje o funkciách združenia, ich počte, právomociach a obsadení,

  7. Prijíma rezignácie a volí nových funkcionárov na určené obdobie,

  8. Určuje podmienky a priority pre hospodárenie s príjmami a majetkami združenia,

  9. Schvaľuje alebo odvoláva Správcov majetkov určených Radov,

  10. Prejednáva a schvaľuje správy Rady o činnosti a finančné správy,

  11. Prejednáva odporúčania a návrhy,

  12. Rozhoduje o majetkovom vysporiadaní pri zániku združenia.

 7. Valné zhromaždenie členov má právo určovať funkcie, zverovať právomoci, vyberať členov združenia k ich vykonávaniu a rozhodovať o usporiadaní väzieb a podôb funkcií, právomocí, úloh a určených lehôt k vlastnému zabezpečovaniu činnosti podľa potrieb združenia.

 8. Vyberanie členov k vykonávaniu zverených právomocí sa uskutočňuje hlasovaním pri voľbách do funkcií združenia. Hlasovať môžu len prítomní riadni členovia združenia platnými hlasmi podľa čl. VII., bodu 2) a 3). Zvolený do funkcií združenia Permakultúra SK môžu byť len dizajnéri, nadpolovičnou väčšinou platných volebných hlasov Valného zhromaždenia členov a na obdobie im určené. Najviac však do najbližšieho výročného stretnutia Valného zhromaždenia členov.

 9. Každý člen Permakultúra SK vybraný, najviac však na obdobie jedného roku, na vykonávanie zverenej právomoci je povinný vykonávať ju tak, ako mu bola zverená. Spolupracovať vo väzbách k ostatným, podávať pravidelné správy o svojej činnosti a na konci svojho určeného obdobia predložiť osobnú rezignáciu so záverečnou správou o celej svojej činnosti. Môže byť vybraný znovu na ďalšie určené obdobie, podľa možnosti a potrieb Permakultúra SK.

 10. Na konci určeného obdobia vybraného člena prijíma Valné zhromaždenie  členov jeho povinnú rezignáciu. Ak ju neakceptuje člen podľa čl. VII., bodu 5) a bodu 9) tohto čl., má Valné zhromaždenie členov právo určiť jeho povinnú rezignáciu skôr a vykonať jeho náhradu alebo úplne zrušiť vykonávanie jemu zverenej právomoci.

IX. Zmeny Stanov

 1. Návrh na zmenu týchto Stanov musí byť doručený písomne Rade najmenej 28 dní pred konaním Valného zhromaždenia členov, na ktorom má byť po prvý raz prerokovaný. Rada je povinná zverejniť obsah tohto návrhu v pozvánke na toto Valné zhromaždenie členov. Ak sú podľa čl. X., bodu 6), určení Správcovia majetku, zmeny nebudú vykonávané bez ich oboznámenia a súhlasu. Tiež Správcovia sú povinný sa k nim vyjadriť do 21 dní od doručenia, najneskôr však pri prvom prerokovaní tohto návrhu.

 2. Zmena si vyžaduje súhlas súčasne:

  1. Nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov Rady a jej schôdze a

  2. Dvojtretinová väčšina prítomných riadnych členov – fyzických osôb na danom Valnom zhromaždení členov.

  3. Takto odsúhlasenú zmenu Stanov musí Rada ihneď oznámiť príslušnému štátnemu orgánu a počkať na potvrdenie.

 3. Nie je dovolené meniť zásadným spôsobom čl. II. o cieľoch činnosti, tento čl. a vytvárať také dodatky a zmeny, aby sa následkom toho Permakultúra SK stala len obchodnou organizáciou alebo prestala byť medzinárodnou nevládnou či  inou, tento pojem v platnom zákone nahradzujúcou organizáciou.

X. Zásady hospodárenia

 1. Zdrojom príjmov združenia Permakultúra SK sú dotácie, granty, dary, dobrovoľné zbierky, drobná podnikateľská činnosť, členské príspevky a výťažky z činností podľa Stanov.

 2. Majetkom združenia sa môžu stať na dobu neobmedzenú i určitú najmä stanovenú darcom, tiež hmotné statky, vložené, zakúpené, prenajaté či darované k zabezpečovaniu cieľov združenia.

 3. Príjmy a majetky sa využívajú k napĺňaniu cieľov uvedených v čl. II., podľa čl. III., pričom združenie môže:

  1. Nadobúdať akékoľvek majetky, práva a výsady,

  2. Dostávať a prijímať hocijaké darované majetky,

  3. Najímať si, prenajímať, kupovať, predávať, vymieňať, darovať a zhodnocovať akékoľvek majetky,

  4. Budovať, udržiavať a prestavovať akékoľvek budovy a konštrukcie, ak je to potrebné k činnosti, je dovolené len podľa predpisov daného štátu a Permakultúra SK. Priority určuje Valné zhromaždenie členov. O rozdeľovaní a vykonávaní rozhoduje výlučne Rada, ale návrhy môžu prichádzať aj od členov a darcov.

 4. Organizačné jednotky združenia Permakultúra SK hospodária a získavajú si svoje zdroje príjmov, ak je to možné samostatne. Rada má s nimi spojenie a podľa spoločných možností pomáha zabezpečiť fondy pre uskutočňovanie najdôležitejších prác združenia. Môže im pritom poskytnúť zdroje, ale i spoplatniť svoje služby a znalosti, ktoré im prinášajú príjem.

 5. Radou poskytnuté zdroje musí ich príjemca použiť na dopredu záväzne vytvorený projekt, podľa cieľov a predpisov združenia, alebo ich nevyužitý objem ihneď vrátiť Rade. V rámci projektu je oprávnený o zdrojoch rozhodovať sám, ale je povinný Radu informovať o použití tých zdrojov, ktoré mu poskytla.

 6. Akékoľvek budovy a majetok, ktorý združenie získa, sú v starostlivosti Správcov majetku, ak ich vytvorí Rada a schváli Valné zhromaždenie členov. Počet týchto Správcov nebude spravidla menší než traja a väčší ako šesť a každý z nich uzavrie s Radou zastupujúcou združenie Permakultúra SK, zmluvu, za akým účelom a za akých podmienok je správcom majetku združenia.

 7. Vedenie účtovníctva, oprávnenie konať v mene združenia Permakultúra SK v daňových a finančných záležitostiach, a spravidla k tomu príslušné podpisové právo zveruje Valné zhromaždenie členov Pokladníkovi. Ten musí byť oboznámený so všetkými peňažnými pohybmi v združení a prítomný pri nich, kedykoľvek to bude možné. Môže mať so súhlasom Valného zhromaždenia členov spolupracovníkov, ak to bude nutné pre zabezpečenie činnosti zverovať niektoré jeho právomoci ďalším členom.

 8. Pokladník s Radou  predkladajú na konci svojho určeného obdobia ucelené finančné správy Valnému zhromaždeniu členov, ktoré si v prípade potreby na ich kontrolovanie môže vybrať ľubovoľnú osobu ako audítora, ktorému zverí príslušné právomoci.

 9. Podmienky hospodárenia a majetkového vysporiadania pri zániku združenia určuje Valné zhromaždenie členov a Rada. Podľa svojich právomocí zabezpečuje uskutočňovanie, vždy so spoločným záujmom rozvíjať permakultúru.

XI. Záverečné ustanovenia

Týmito stanovami zo dňa 26.6.2015 sa rušia predchádzajúce stanovy v celom rozsahu.