Kurz Úvod do permakultúry

Kurz poskytne záujemcom základné poznatky z oblasti permakultúry a permakultúrneho dizajnu, krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a harmonickej spolupráce človeka a krajiny.

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o získanie základných vedomostí o permakultúre a jej uplatňovaní v praxi. Úvodný kurz môže byť všeobecný, alebo zameraný viac na konkrétnu aktivitu. I v tomto prípade garantuje tento kurz oboznámenie s permakultúrou v celej jej šírke.

Trvanie kurzu je zvyčajne 18 hodín.

Obsahová náplň kurzu

  • Permakultúra, permakultúrny dizajn – etika, princípy
  • Vzory – prírodné vzory v priestore a čase, ich význam v permakultúre
  • Práca s krajinou – mapovanie, sektorová analýza, získavanie a zhromažďovanie informácií o pozemku a okolí
  • Práca s ľuďmi – ZRUŠ tabuľka, proces dizajnovania, zónovanie pozemku, výškové plánovanie, trasovanie, kolobehy a využitie energie, ergonómia
  • Najčastejšie štruktúry v PK dizajne – vyvýšené záhony, lesná záhrada / jedlý les, živé ploty, bylinková špirála, nemecká kopa, malé intenzívne systémy
  • Voda v záhrade – zber, uskladnenie, recyklácia, čistenie, využitie
  • Rastliny – pestovateľské postupy, ochrana pôdy, biologická ochrana proti škodcom, zvieratá v dizajne
  • Praktická lekcia – ukážka bezorebného pestovania, zrýchlená ukážka návrhu, ukážka práce s komunitou – podľa konkrétneho zamerania kurzu a dispozícií priestoru

Cieľom kurzu nie je tieto témy rozobrať do technologických detailov, ale oboznámiť účastníka s celou šírkou permakultúry ako takej, aby bol schopný efektívne pokračovať ďalej v samoštúdiu podľa svojich potrieb a nestratil sa v informáciách niekedy aj mylne publikovaných pod rúškou permakultúry.